ripening tomatos, Kallista, Australia — Ana Gobledale