ColourWeaving, David Yeo Poulton 4

ColourWeaving, David Yeo Poulton, praying with colour, United Reformed Church, Dyslexia prayer, David Yeo Poulton, design, pattern, colour, light