Trinity symbol, Holy Trinity, Bradford on Avon, UK