ripening tomatos, Kallista, Australia — Ana Gobledale

garden, nature, life