Father & Daughter 2, Kathy Schultz

father, family, joy, smile