a language from Cameroon

Lord’s Prayer in Lámnsò — Cameroon

Tàr wor wo wu dzeén e yuv, Yiì, ji wíri wáa ghvǝm yír yé, E kinyo ké ke vifon ki waàwiy, E wir ve nsay fèn e wáa yu ntirsé, Mo wir ve á dzeén e yuv, Fò ver vifá ve yi ve vi gheen ver len, Mà’ay ajay vér vinyo, Mo vèr mà’ay vé […]

Read full text