Lord’s Prayer in Lámnsò — Cameroon

Tàr wor wo wu dzeén e yuv,
Yiì, ji wíri wáa ghvǝm yír yé,
E kinyo ké ke vifon ki waàwiy,
E wir ve nsay fèn e wáa yu ntirsé,
Mo wir ve á dzeén e yuv,
Fò ver vifá ve yi ve vi gheen ver len,
Mà’ay ajay vér vinyo,
Mo vèr mà’ay vé wìr ve á jáy e vèr wun sa,
Laà biìme e ver gbu e satan kfee gheéy,
Luŋghèr vèr fo vinyo ve bivi,
Bi’fo a dzeén fon tav boŋ gheén kaŋ mo’on.

Aámen